Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W AGENCJI NIERUCHOMOŚCI BEA 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  będzie Beata Nowak prowadzą przedsiębiorstwo pod nazwą: Agencja Nieruchomości Bea Beata Nowak z siedzibą w Łodzi (91-858)  ul. Deczyńskiego  5a.
Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Dane osobowe pozyskiwane są podczas  zawierania umowy o pośrednictwo, bądź przy prezentacji nieruchomości (bez zawierania umowy) są niezbędne do wykonania umowy o pośrednictwo, bądź do zaprezentowania nieruchomości ( również do faktur). Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. B. RODO. Bez podania tych danych nie jest możliwe wykonanie usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na Pani/Pana rzecz. Zgoda na przetwarzanie danych jest całkowicie dobrowolna. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nie zostaną podjęte działania, których zgoda dotyczy. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez agencję Pani/Pana danych osobowych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    2. Zebrane dane będą przetwarzane:
- w celu zawarcia  i wykonywania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 
- w celu wykonania obowiązków identyfikacyjnych z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
-dochodzenia roszczeń z tej umowy
- w wykonywaniu obowiązków wynikających z tej umowy w tym w zakresie współpracy z innymi pośrednikami w obrocie nieruchomościami
- w zakresie prowadzenia wymaganych przepisami prawa czynności rachunkowych (księgowych)
-mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora (pośrednika) w szczególności: podmiotom współpracującym z pośrednikiem w wykonywaniu umowy pośrednictwa np., podmioty świadczący usługi reklamowe, usługi portalowe np. Galactica, banki, doradcy podatkowi, kancelarie notarialne, kancelarie podatkowe, kancelarie prawne, organy publiczne w tym Policja, urzędy kontrolujące Agencję Nieruchomości Bea w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami a także potencjalnym kontrahentom zainteresowanym oferowaną przez Pana/Panią nieruchomością albo potencjalnym kontrahentom oferującym nieruchomość, którą Pan/Pani będzie zainteresowana.
      3. Dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy do chwili jej    wykonania przez obie strony oraz w razie konieczności przez czas dłuższy konieczny do wykonania przez administratora obowiązków podatkowych, sprawozdawczych lub informacyjnych zgodnych z normami powszechnie obowiązującego prawa. Po tym okresie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
       4. Kontakt z  administratorem:
           - 91-858 Łódź, ul. Deczyńskiego 5a (forma pisemna)
           - +48 512 720 020 (forma telefoniczna)
           -  e-mail : biuro@beanieruchomosci.pl (forma elektroniczna)
       5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
          - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
          - prawo dostępu do Pana/Pani danych
          - prawo do sprostowania Pana/Pani danych
          - usuwania, przenoszenia Pana/Pani danych
          - wyrażania sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania Pana/Pani    
            Danych
          - do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
           Osobowych 

 


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 
     niekompletne;
c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
     - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
     - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 
       danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
     - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
     - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
     - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
     - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,  
       żądając w zamian ich ograniczenia,
     - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, 
       obrony lub dochodzenia roszczeń,
     - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 
       uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)  prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
     - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie 
       zgody wyrażonej przez tą osobę,
     - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
f)   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
     - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania  danych na podstawie 
       zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
     - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
       Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów 
       mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,  
       w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem